معاون دانشگاه

معرفی معاون دانشگاه

 


دکتر مهدی امیر میاندرق


معاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه


 

 رزومه آکادمیک