دفترچه تلفن

توجه،توجه:جهت تماس با شماره های داخلی واحد لطفا"با شماره های زیر تماس و شماره داخلی ۲۰۰ و ۲۰۱  شماره گیری نمایید.

.ضمنا" خواهشمند است در صورت شماره گیری و عدم پاسخ دهی از تماس با قسمتهای غیر مرتبط جدا" خوداری فرمایید.                               با تشکر          

76448051-4       76444091-3      76442868    76443868     


شماره تلفنهای دانشگاهردیف

قسمت مربوطه

شماره تلفن

تلفن داخلی

فکس

1

ریاست

76403006

301-300

76442455

2

دفتر حراست

76443132

270-264

3

رئیس اداره خدمات دانشجویی وفرهنگی

76400925

295

4

                     دفتر نشریات

76448905

296

76448905

5

دفتر فرهنگی خواهران

297

6

دفتر فرهنگی برادران

294

7

مدیریت فناوری واطلاعات

239

8

دفتر حقوقی

260

9

برنامه ریزی آموزشی

235

10

کار گزینی حق التدریس

243

11

کارگزینی هیأت علمی

251-241

12

مدیر گروه اقتصاد صنایع کامپیوتر - فنی

208

13

دفتر معاون آموزش

240

14

آبدارخانه1

230

15

آبدارخانه2

302

16

دبیرخانه

220-218

76445994

17

دفتر فنی - تاسیسات

76447323

221-223

18

دفتر حقوق دستمزد وجمعدار اموال

76443483

335

19

مدیریت امور اداری ومالی

76403465

226

20

کارگزینی کارکنان

76447321

231

21

حسابداری ستاد شاهد وایثارگر

76448056

237-232

22

صندوق رفاه

76446924

229

23

امور مالی

76444094

227-334

24

دفتر آموزش گروه مدیریت ارشد ودکتری

76447640

215

25

اداره دانش آموختگان

204

26

دفتر آموزش گروه حسابداری ارشد ودکتری

76447640

203

27

بایگانی

764000922

218-217

28

امور پایان نامه و رساله

744489010

212-210-209

29

ثبت نام وآموزش

76448907

211

30

امتحانات

214

31

 دفترمدیر امور آموزش و پژوهش

76448904

213

32

ارشد مدیریت بازرگانی مدیریت صنعتی  مدیریت دولتی

215

33

گروه فنی ومهندسی

276

34

دفتر نظام وظیفه

268

35

کارپردازی وانبار

307

36

مرجع

322

37

کتابخانه

309

38

انتظامات خوهران

293

39

انتظامات برادران

291

40

مخابرات

4-76448051

200