مدیر فناوری اطلاعات

arror.gif  فناوری اطلاعات
img238.jpg عبدالرضا احمد پور
مدیر  فناوری واطلاعات واحد

تلفن:    76443448 

داخلی:    238

محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1 - طبقه دوم