مدیر پژوهش

arror.gif  پژوهش
1484753539-.jpg محمد حسین درویشی
مدیر پژوهش واحد

تلفن:     ----------

داخلی :      ------

محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 2- طبقه دوم