مدیر پژوهش

arror.gif  پژوهش
1484753539-.jpg محمد حسین درویش متولی
مدیر پژوهش واحد

تلفن:     76400925

داخلی :      295

محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 2- طبقه دوم