اداره کل فنی ساختمان

توجه،توجه:جهت تماس با شماره های داخلی واحد لطفا"با شماره های زیر تماس حاصل نموده و شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

.ضمنا" خواهشمند است در صورت شماره گیری و عدم پاسخ دهی از تماس با قسمتهای غیر مرتبط جدا" خوداری فرمایید.با تشکر          

76448051-4       76444091-3      76442868    76443868     

 

عمرانی

مدیرامور عمرانی

نیما

سراج

221

76447323

عمرانی

تکنسین برق

اسمعیل

کلیچ

223

.

عمرانی

رئیس اداره نگهداری و تعمیرات

حمیدرضا

فخراور

222

.

عمرانی

تکنسین تاسیسات

خالد

امینی

223

.

عمرانی

کارشناس تاسیسات

سیداحمد

موسوی

223

.