معرفی معاونت اداری و مالی

ارتباط مستقیم با معاونت اداری مالی

نام

      خسرو

نام خانوادگی

      عزیزی

تاریخ تولد

      1347

مدارک تحصیلی

    دکتری اقتصاد کشاورزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

    فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

   لیسانس اقتصاد از دانشگاه شیراز

 

 

 

 

مشاهده رزومه