معرفی معاونت پژوهش

ارتباط مستقیم با معاونت پژوهشی

نام

      حبیب

نام خانوادگی

    اسفندیار

تاریخ تولد

   

مدارک تحصیلی

  کارشناسی مکانیک-طراحی جامدات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
کارشناسی ارشد مکانیک-طراحی کاربردی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
دکتری مکانیک- طراحی جامدات از علوم و تحقیقات تهران

مشاهده رزومه