اخبار تصویری

میلاد دوازدهمین  گل بوستان امامت و ولایت امام عصر و الزمان مبارک

میلاد دوازدهمین گل بوستان امامت و ولایت امام عصر و الزمان مبارک

بخوان دعای فرج را دعــــــــــا اثــــــر دارد دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد بخوان دعای فرج را و عـافــیــت بـطـلـــب که روزگار بســـی فتنه زیر ســـر دارد بخوان دعای فرج را کـه یـوسـف زهــــــرا ز پشت پرده ی غیبت به ما نظـر دارد بخوان دعای فرج را به یاد خیمه ی سبز که آخرین گل سرخ از همه خبـــر دارد

ادامه مطلب