آرشیو دستاوردها

کسب رتبه سوم و دهم فصلنامه مدلسازی اقتصادی دربین نشریات اقتصادی وعلوم انسانی

کسب رتبه سوم و دهم فصلنامه مدلسازی اقتصادی دربین نشریات اقتصادی وعلوم انسانی

بر اساس آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، فصلنامه مدلسازی اقتصادی با کسب ضریب تاثیر (0/474) رتبه سوم در میان 33 مجله اقتصادی کشور و رتبه دهم در میان 950 مجله در زمینه علوم انسانی را دریافت کرده است

بیشتر