آرشیو دستاوردها

کسب رتبه سوم و دهم فصلنامه مدلسازی اقتصادی دربین نشریات اقتصادی وعلوم انسانی

کسب رتبه سوم و دهم فصلنامه مدلسازی اقتصادی دربین نشریات اقتصادی وعلوم انسانی

بر اساس آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، فصلنامه مدلسازی اقتصادی با کسب ضریب تاثیر (۰/۴۷۴) رتبه سوم در میان ۳۳ مجله اقتصادی کشور و رتبه دهم در میان ۹۵۰ مجله در زمینه علوم انسانی را دریافت کرده است

بیشتر